Image should be here
WINGHOLDING
Ingatlanfejlesztő és Beruházó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2021. december 31.
Az Európai Unió által elfogadott
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
szerint elkészített
EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK
Budapest, 2022. április 27.
WINGHOLDING Zrt.
Noah M. Steinberg
elnök-vezérigazgató
Tartalomjegyzék
EGYEDI ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS ............................................................................................................... 3
EGYEDI ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS ............................................................................................................... 4
PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁS .............................................................................................................................. 5
PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁS .............................................................................................................................. 6
SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁS KIMUTATÁSA ...................................................................................................................... 7
CASH-FLOW KIMUTATÁS ......................................................................................................................................... 8
JEGYZETEK AZ EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ ........................................................................................... 10
1. Általános információ ................................................................................................................................. 10
2. Új és módosított Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alkalmazása .............................. 10
3. Lényegesebb számviteli elvek ................................................................................................................... 12
4. Számviteli becslések és a bizonytalanság forrásai .................................................................................... 17
5. Előző éveket érintő hibák javítása ............................................................................................................ 17
6. Szolgáltatásnyújtás bevétele .................................................................................................................... 19
7. Kamatbevétel ............................................................................................................................................ 19
8. Egyéb bevételek és ráfordítások ............................................................................................................... 19
9. Finanszírozási költségek ............................................................................................................................ 19
10. Jövedelemadók ......................................................................................................................................... 20
11. Immateriális javak ..................................................................................................................................... 21
12. Befektetések kapcsolt vállalkozásban.......................................................................................................22
13. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben ...................................................................................... 23
14. Egyéb eszközök ......................................................................................................................................... 23
15. Jegyzett tőke ............................................................................................................................................. 24
16. Saját tőke megfelelési tábla ...................................................................................................................... 24
17. Tartozások kötvénykibocsátásból ............................................................................................................. 25
18. Szállítók és egyéb kötelezettségek ........................................................................................................... 25
19. Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben .................................................................................... 26
20. Pénzügyi instrumentumok ........................................................................................................................ 26
21. Kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók ................................................................................................... 32
22. Beszámolási időszakot követő események ............................................................................................... 32
23. Osztalékfizetés .......................................................................................................................................... 34
24. Mérlegen kívüli tételek bemutatása ......................................................................................................... 35
25. Egyéb információk .................................................................................................................................... 35
26. A pénzügyi kimutatások jóváhagyása ....................................................................................................... 35
WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A 10-35. oldalakon közölt jegyzetek az egyedi pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik
EGYEDI ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS
A 2021. december 31-én végződő évről
Jegyzet
2021
2020
újramegállapított
ezer Ft
ezer Ft
Folytatódó tevékenységek
Szolgáltatás nyújtás árbevétele
6
0
0
Kapott osztalék
10.100.000
4.981.000
Kamatbevétel
7
3.435.438
2.839.443
ebből effektív kamatláb módszerrel számított kamat
3.435.438
2.839.443
Bevételek
13.535.438
7.820.443
Egyéb bevételek és ráfordítások
8
-94.521
-4.458.909
Közvetített szolgáltatások
0
0
Igénybevett szolgáltatások
-154.981
-149.985
Értékcsökkenés és amortizáció
0
-7
Pénzügyi ráfordítások
9
-4.580.465
-4.014.753
Egyéb költségek
-73.923
-140.785
Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszköz kivezetéséből származó nyereség vagy veszteség
0
0
Pénzügyi eszközök értékvesztése
89.206
-349.551
Folytatódó tevékenység adózás előtti eredménye
8.720.754
-1.293.547
Jövedelemadó
10
-8.028
31.460
Folytatódó tevékenység tárgyévi eredménye
8.712.726
-1.262.087
Megszűnő tevékenységek
Megszűnő tevékenység tárgyévi eredménye
0
0
FOLYTATÓDÓ ÉS MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG TÁRGYÉVI EREDMÉNYE
8.712.726
-1.262.087
Folytatódó és megszűnő tevékenység eredményéből:
Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész
8.712.726
-1.262.087
Nem ellenőrző részesedésre jutó rész
0
0
WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A 10-35. oldalakon közölt jegyzetek az egyedi pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik
EGYEDI ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS
A 2021. december 31-én végződő évről
Jegyzet
2021
2020
újramegállapított
ezer Ft
ezer Ft
FOLYTATÓDÓ ÉS MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG TÁRGYÉVI EREDMÉNYE
8.712.726
-1.262.087
Egyéb átfogó jövedelem
Eredménybe átsorolható egyéb átfogó jövedelem
0
0
Eredménybe nem átsorolható egyéb átfogó jövedelem
0
0
TELJES ÁTFOGÓ JÖVEDELEM
8.712.726
-1.262.087
Teljes átfogó jövedelemből:
Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész
8.712.726
-1.262.087
Nem ellenőrző részesedésre jutó rész
0
0
WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A 10-35. oldalakon közölt jegyzetek az egyedi pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik
PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁS
2021. december 31-én
Jegyzet
2021.
december 31.
2020.
december 31.
2020.
január 1.
újra- megállapított
újra- megállapított
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
Eszközök
Befektetett eszközök
Immateriális javak
11
0
1
8
Befektetések kapcsolt vállalkozásokban
12
30.626.869
20.581.869
20.584.822
Kapcsolt vállalkozások részére hosszú lejáratra adott kölcsönök
13
105.867.365
118.518.276
94.428.359
Halasztott adó eszközök
10
73.942
81.971
50.511
Teljesített pótbefizetés
16
156.655
152.186
152.186
Befektetett eszközök összesen
136.724.831
139.334.303
115.215.886
Forgóeszközök
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben
13
4.465.301
2.973.697
0
Adókövetelések
10
1.212
1.212
1.212
Egyéb eszközök
14
63.409
136.119
218.766
Készpénz és bankszámlák
20.493.007
2.085.360
15.439.288
Forgóeszközök összesen
25.022.929
5.196.388
15.659.266
Eszközök összesen
161.747.760
144.530.691
130.875.152
WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A 10-35. oldalakon közölt jegyzetek az egyedi pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik
PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁS
2021. december 31-én
Jegyzet
2021.
december 31.
2020.
december 31.
2020.
január 1.
újra- megállapított
újra- megállapított
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
Saját tőke és kötelezettségek
Saját tőke
Jegyzett tőke
15
5.000
5.000
5.000
Felhalmozott eredmény
18.915.184
26.852.458
28.114.545
Saját tőke összesen
18.920.184
26.857.458
28.119.545
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Tartozások kötvénykibocsátásból
17
89.683.309
91.952.967
43.133.701
Hosszú lejáratú hitelek
0
0
14.873.400
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
19
25.774.758
13.181.151
42.944.743
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
115.458.067
105.134.118
100.951.844
Rövid lejáratú kötelezettségek
Szállítók és egyéb kötelezettségek
18
51.973
22.648
35.932
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben
19
0
0
635
Tartozások kötvénykibocsátásból
17
27.317.536
12.516.467
1.767.196
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
27.369.509
12.539.115
1.803.763
Kötelezettségek összesen
142.827.576
117.673.233
102.755.607
Saját tőke és kötelezettségek összesen
161.747.760
144.530.691
130.875.152
WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A 10-35. oldalakon közölt jegyzetek az egyedi pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik
SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁS KIMUTATÁSA
A 2021. december 31-én végződő évről
Jegyzet
Jegyzett tőke
Felhalmozott eredmény
Összesen
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
Egyenleg 2019.12.31-én
5.000
36.528.688
36.533.688
Befektetési jegyek átértékelésének hibajavítása
5
0
-8.414.143
-8.414.143
Újramegállapított egyenleg 2020.01.01- én
5.000
28.114.545
28.119.545
Teljes átfogó jövedelem
0
-1.262.087
-1.262.087
Tárgyévi eredmény
0
-1.262.087
-1.262.087
Egyéb átfogó jövedelem
0
0
0
Osztalék
0
0
0
Egyenleg 2020.12.31-én
5.000
26.852.458
26.857.458
Tárgyévi átfogó eredmény
0
8.712.726
8.712.726
Tárgyévi eredmény
0
8.712.726
8.712.726
Egyéb átfogó jövedelem
0
0
0
Osztalék
0
-16.650.000
-16.650.000
Egyenleg 2021.12.31-én
15, 16
5.000
18.915.184
18.920.184
WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A 10-35. oldalakon közölt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik
CASH-FLOW KIMUTATÁS
A 2021. december 31-én végződő évről
2021
2020
ezer Ft
ezer Ft
Működési cash-flow
Tárgyévi eredmény
8.712.276
-1.262.086
Kapott osztalék
-10.100.000
-4.981.000
Eredményben elszámolt jövedelemadó- ráfordítás + / bevétel -
8.028
-31.460
Eredményben elszámolt finanszírozási ráfordítás + / bevétel -
4.182.364
4.014.753
Devizák nettó nem realizált átváltási vesztesége + / nyeresége -
233.596
4.226.328
Elszámolt értékvesztés
-89.206
352.504
Befektetett eszközök értékcsökkenése és amortizációja
0
7
2.947.508
2.319.046
A működőtőke változásai
Vevők és egyéb követelések növekedése - / csökkenése +
0
-2.111.961
Egyéb eszközök növekedése - / csökkenése +
-1.403.810
24.711
Szállítók és egyéb kötelezettségek csökkenése
29.305
821.192
Alapítókkal szembeni és egyéb kötelezettségek változása
0
0
Működési tevékenységből származó pénzáramlás
1.573.003
1.052.988
Finanszírozási ráfordítások
-4.610.220
-3.116.058
Fizetett jövedelemadó
0
0
-4.610.220
-3.116.058
Működési tevékenységből származó nettó pénzáramlás
-3.037.217
-2.063.070
Befektetési tevékenységből származó cash-flow
Kölcsönök nyújtása
-23.928.435
-66.368.907
Adott kölcsönök visszafizetése
38.494.860
15.636.673
Alaptőke emelés leányvállalatban
-10.045.000
0
Részvény értékesítés leányvállalat részére
0
0
Befektetési jegy jegyzés
0
0
Befektetési jegy visszaváltás
0
0
Kapott osztalék
9.366.300
0
Befektetési tevékenységek során bejövő nettó pénzáramlás
13.887.725
-50.732.234
WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A 10-35. oldalakon közölt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik
A 2021. december 31-én végződő évről - folytatás
2021
2020
Pénzügyi műveletekből származó cash-flow
Kötvénykibocsátásból befolyt pénzösszeg
24.503.496
54.439.470
Kötvény visszafizetés
-12.280.298
Teljesített pótbefizetés
-4.469
0
Kapcsolt vállalkozásoktól kapott kölcsönök
11.960.000
1.150.950
Kapcsolt vállalkozásoktól kapott kölcsönök törlesztése
-18.884
-1.279.091
Hitelfelvétel
0
0
A Társaság tulajdonosainak kifizetett osztalék
-16.650.000
-14.873.400
Finanszírozási tevékenység során felhasznált nettó pénzáramlás
7.509.845
39.437.929
Pénz és pénz-egyenértékesek nettó csökkenése - / növekedése +
18.360.353
-13.357.375
Pénz és pénz-egyenértékesek a pénzügyi év elején
2.085.360
15.439.288
Árfolyamváltozás hatása a külföldi pénznemben tartott egyenlegekre
47.294
3.447
Pénz és pénz-egyenértékesek a pénzügyi év végén
20.493.007
2.085.360
WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Jegyzetek az egyedi pénzügyi kimutatásokhoz
10
JEGYZETEK AZ EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ
1. Általános információ
A WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban WINGHOLDING Zrt. vagy Társaság ”) Magyarországon bejegyzett, ingatlan befektetésekben érdekelt részvénytársaság. A Társaság alapszabályában szereplő tevékenységi köre: saját tulajdonú ingatlan adásvétele. A Társaság székhelye a 1095 Budapest, Máriássy utca 7. szám alatt található, a Társaság cégjegyzékszáma 01-10- 046503. A WINGHOLDING Zrt. részvényese a DAYTON-Invest Kft. A DAYTON-Invest Kft. egyszemélyes végső tulajdonosa Veres Tibor.
A Társaságot tulajdonosai 2009.10.29-én alapították, melynek tényét a cégbíróság 2009.10.30-án jegyezte be.
A Társaság a korábbi pénzügyi kimutatásait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) alapján állította össze. 2017-től a Társaság éves beszámolóját a Számviteli törvény 9/A. § alapján az EU által is befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint állítja össze. A Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készítette el az első IFRS szerinti pénzügyi kimutatását. A Számviteli törvény 114/C. § (3) alapján az áttérés napja 2017.01.01, az IFRS 1 standard szerinti áttérés napja pedig 2016.01.01.
A Társaság internetes honlapja: www.wing.hu
2. Új és módosított Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alkalmazása
A, Az IFRS standardok 2021. január 1-jétől érvényes módosuló szabályainak, illetve az új standardok bevezetésének hatása a pénzügyi kimutatásra
A jelen beszámolási időszaktól hatályba lépő, az IASB által közzétett és az EU által elfogadott új és módosított standardok és értelmezések:
- IFRS 4 „Biztosítási szerződések” standard módosításai IFRS 9 halasztással (hatályba lép a 2021. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban),
- IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 és IFRS 16 standardok módosításai benchmark kamatláb reform 2. fázis (hatályba lép a 2021. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban),
- IFRS 16 „Lízingek” standard módosításai Koronavírussal kapcsolatos bérleti koncessziók 2021. június 30-át követő alkalmazása (hatályba lép a 2021. április 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban).
A Társaság úgy véli, hogy jelen standardoknak elfogadása és a meglévő standardok módosítása nincs jelentős hatással a Társaság pénzügyi kimutatásaira.
WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Jegyzetek az egyedi pénzügyi kimutatásokhoz
11
B, Az IASB által kibocsátott és az EU által elfogadott, de még nem hatályos új és módosított standardok és értelmezések
Ezen pénzügyi kimutatások jóváhagyásának időpontjában az IASB által kibocsátott és az EU által elfogadott olyan standardok, valamint meglévő standardok és értelmezések módosításai, amelyek még nem léptek hatályba:
- IFRS 3 “Üzleti kombinációk”; IAS 16 “Ingatlanok, gépek és berendezések”; IAS 37 “Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések” standardok módosításai Éves fejlesztések (hatályba lép a 2022. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban),
- IFRS 17 “Biztosítási szerződések” standard, beleértve az IFRS 17 standard módosításait (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban),
- IAS 1 „Pénzügyi kimutatások prezentálása” standard és IFRS Practice Statement 2 módosításai Számviteli politikák közzététele (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban),
- IAS 8 „Számviteli politika, számviteli becslések változásai és hibák” standard módosításai Számviteli becslések meghatározása (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban).
A Társaság úgy véli, hogy a jelen standardok elfogadása és a meglévő standardok módosítása nem lesz jelentős hatással a Társaság pénzügyi kimutatásaira a kezdeti alkalmazás időszakában.
C, Az IASB által kibocsátott és az EU által nem elfogadott standardok és értelmezések
Az EU által elfogadott IFRS-ek jelenleg nem különböznek jelentősen a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) által elfogadott rendeletektől, kivéve az alábbi új standardokat, a meglévő standardok módosításait és új értelmezéseket, amelyeket az EU-ban még nem fogadtak be a pénzügyi kimutatások közzétételének napjával:
- IAS 1 „Pénzügyi kimutatások prezentálása” standard módosítása Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek besorolása (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban),
- IAS 12 „Nyereségadók” standard módosításai Egyetlen ügyletből származó eszközökhöz és kötelezettségekhez kapcsolódó halasztott adó (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban),
- IFRS 17 „Biztosítási szerződések” standard az IFRS 17 és az IFRS 9 kezdeti alkalmazása Összehasonlító információk (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban),
- IFRS 14 “Szabályozói elhatárolások” standard (hatályba lép a 2016. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban) az Európai Bizottság döntést hozott, mely értelmében a jóváhagyás folyamatot a jelenlegi köztes standardra nem fogja alkalmazni, és megvárja a végső standardot.
Ezek a módosítások, új standardok és értelmezések implementációja nem befolyásolná számottevően a Társaság pénzügyi kimutatásait.
WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Jegyzetek az egyedi pénzügyi kimutatásokhoz
12
3. Lényegesebb számviteli elvek
Az egyedi pénzügyi kimutatások során alkalmazott legfontosabb számviteli elvek a következők:
3.1 A mérlegkészítés alapja
Az egyedi pénzügyi kimutatások az Európai Unió (EU) által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készültek.
Az éves beszámolót aláírni köteles személy Noah M. Steinberg (lakcíme: 1016 Budapest, Lovas út 16.) A könyvviteli feladatok ellátásáért felelős személy Waller Kornél (regisztrációs szám: 191944).
Az egyedi pénzügyi kimutatások a bekerülési érték elve alapján készültek. Az egyedi átfogó jövedelemkimutatás tételei az időbeli elhatárolás elve alapján lettek elszámolva. Az egyedi pénzügyi kimutatások magyar forintban, ezer forintra kerekítve készülnek. A Társaság számviteli, pénzügyi és egyéb nyilvántartásainak vezetése a helyi hatályos törvények és az IFRS számviteli előírások alapján történik.
Az egyedi pénzügyi kimutatások IFRS szerinti bemutatása megköveteli, hogy a Társaság vezetése olyan becslésekkel, illetve feltételezésekkel éljen, amelyek hatással vannak az eszközök és kötelezettségek, a mérlegen kívüli eszközök és kötelezettségek mérlegkészítéskori értékére, valamint a beszámolási időszak bevételeire és ráfordításaira. A tényleges értékek eltérhetnek ezektől a becslésektől. A Társaság becsléssel él az eszközök hasznos élettartamának, maradványértékének, értékvesztésének meghatározása során.
A jövőbeni változások a gazdasági környezetben, a pénzügyi stratégiában, szabályozási környezetben, számviteli előírásokban és egyéb területeken eredményezhetik a becslések változását, amelyek jelentős hatással lehetnek a jövőbeni pénzügyi kimutatásokra.
3.2 Devizanemek közötti átszámítás
A Társaság a pénzügyi helyzet kimutatásban a devizában fennálló követeléseket és kötelezettségeket az egyedi pénzügyi kimutatások fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett hivatalos devizaárfolyamon értékeli. A devizában jelentkező bevételek, illetve ráfordítások az ügylet napján fennálló árfolyamon kerülnek értékelésre. Az esetleges árfolyamnyereség vagy árfolyamveszteség az egyedi átfogó jövedelemkimutatásban kerül kimutatásra.
3.3 Befektetés kapcsolt vállalkozásokban
A Társaság a leányvállalatokban, társult és közös vállalkozásokban lévő befektetéseit az esetleges halmozott értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken mutatja ki. A Társaság az azonos befektetési kategóriában lévő befektetéseit azonos értékelési alapon értékeli, ennek megfelelően valamennyi leányvállalat az esetleges halmozott értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepel a pénzügyi kimutatásokban.
WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Jegyzetek az egyedi pénzügyi kimutatásokhoz
13
3.4 Árbevétel
3.4.1 Szolgáltatásnyújtás
Szolgáltatásnyújtás árbevételként az alvállalkozók által teljesített és a Csoport tagjai részére közvetített szolgáltatások árbevételét mutatja ki a Társaság.
3.4.2 Kamatbevétel
A kamatbevételeket az amortizált bekerülési értéken értékelt eszközök esetében a Társaság az effektív kamatláb módszerrel számolja el, amelyet az eredményben jelenít meg.
Az effektív kamatláb az a ráta, amely a pénzügyi eszköz vagy a pénzügyi kötelezettség várható pénzáramait a pénzügyi eszköz bruttó könyv szerinti értékére vagy a pénzügyi kötelezettség amortizált bekerülési értékére diszkontálja.
3.5 Külföldi pénznemek
A Társaság egyedi pénzügyi kimutatásai annak az elsődleges gazdasági környezetnek a pénznemében készülnek, amelyben az adott vállalkozás működik (funkcionális pénznem). Az egyedi pénzügyi kimutatások céljából a Társaságon belüli vállalkozás eredménye és pénzügyi helyzete magyar forintban (HUF, Ft) kerül kimutatásra, ami a Társaság funkcionális pénzneme és az egyedi pénzügyi kimutatásokban alkalmazott prezentálási pénznem.
A külföldi pénznemben megjelenített monetáris tételek minden egyes beszámolási időszak végén átváltásra kerülnek az akkor érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett átváltási árfolyamon. A külföldi pénznemben megjelenített, valós értéken nyilvántartott nem monetáris tételek a valós érték meghatározásának napján érvényes átváltási árfolyamon kerülnek átváltásra. Külföldi pénznemben kifejezett bekerülési értéken értékelt nem monetáris tételek nem kerülnek átváltásra.
Az árfolyam-különbözetek az eredményben kerülnek elszámolásra abban az időszakban, amikor azok felmerülnek.
3.6 Hitelfelvételi költségek
Amennyiben a hitelfelvételi költségek közvetlenül egy minősített eszköz beszerzésének, megépítésének vagy előállításának tulajdoníthatóak, és az eszköz esetében jelentős idő szükséges ahhoz, hogy az a tervezett célnak megfelelően használható vagy értékesíthető legyen, a hitelfelvételi költségek aktiválásra kerülnek az eszköz bekerülési értékének részeként. A hitelfelvételi költség aktiválását be kell fejezni, amikor lényegileg befejeződnek mindazok a tevékenységek, amelyek az eszköz tervezett használatra vagy értékesítésre kész állapotba hozásához szükségesek.
Minden egyéb hitelfelvételi költség az eredménnyel szemben kerül elszámolásra abban az időszakban, amikor felmerül.
3.7 Adófizetési kötelezettség
A Társaság jövedelemadó ráfordítását a ténylegesen fizetendő és a halasztott adó összege alkotja. A társasági adó kulcsa a 2017. üzleti évtől kezdődően az egyedi adóalap 9%-a.
WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Jegyzetek az egyedi pénzügyi kimutatásokhoz
14
3.7.1 Tárgyévi adó
A fizetendő adó összege a tárgyévben realizált adóköteles nyereségtől függ. Az adóköteles nyereség nem azonos az átfogó jövedelemkimutatásban szereplő eredménnyel, mert nem tartalmaz olyan bevételi és ráfordítási tételeket, amelyek más években adókötelesek vagy levonhatók, és kizár olyan tételeket is, amelyek sohasem adókötelesek vagy levonhatók. A Társaság fizetendő adóval kapcsolatos kötelezettsége a beszámolási időszak végéig már elfogadott vagy lényegében elfogadott adókulcsok alapján kerül meghatározásra.
3.7.2 Halasztott adó
Halasztott adó elszámolására az egyedi pénzügyi kimutatásokban szereplő eszközök és kötelezettségek nyilvántartási értéke és az adóköteles eredmény kiszámításához használt adóalapok közötti átmeneti eltérések esetén kerül sor. Halasztott adókötelezettség minden adóköteles átmeneti eltérés tekintetében elszámolásra kerül. A halasztott adókövetelések minden levonható átmeneti eltérés tekintetében elszámolásra kerülnek abban az esetben, ha várhatóan rendelkezésre áll majd olyan adóköteles nyereség, amellyel szemben felhasználhatók a levonható átmeneti eltérések.
A halaszott adó eszközök nyilvántartási értékét minden beszámolási időszak végén felülvizsgálja a Társaság, és olyan mértékben csökkenti, amennyiben már nem valószínűsíthető, hogy elegendő nyereség fog rendelkezésre állni az eszköz értékének teljes vagy részleges visszanyerésére.
A halasztott adókövetelések és adókötelezettségek nettósítására akkor kerül sor, ha jogilag megengedett az adó követelések adó kötelezettségekkel szembeni ellentételezése, és amennyiben a követelések és kötelezettségek ugyanazon adóhatóság által meghatározott jövedelemadóhoz kapcsolódnak.
3.7.3 Tárgyidőszaki fizetendő és halasztott adó
A fizetendő és halasztott adó ráfordításként vagy bevételként kerül elszámolásra a tárgyévi eredményben, kivéve akkor, ha olyan tételekhez kapcsolódnak, melyek az eredményen kívül kerülnek elszámolásra (akár az egyéb átfogó jövedelmen belül, akár közvetlenül a saját tőkében). Ebben az esetben az adó elszámolása is az eredményen kívül történik. Üzleti kombinációk elszámolásakor a Társaság az adóhatást is figyelembe veszi.
3.8 Immateriális javak
3.8.1 Vásárolt immateriális javak
A Társaság a vásárolt immateriális javakat a halmozott amortizációval és halmozott értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken tartja nyilván. Az amortizációt lineáris módszerrel kerül elszámolásra az az eszköz becsült hasznos élettartama alatt. A becsült hasznos élettartamot és az amortizációs módszert a Társaság minden beszámolási időszak végén felülvizsgálja. A becslésekben bekövetkező változások a jövőre nézve kerülnek figyelembevételre.
3.8.2 Üzleti kombináció keretében megszerzett immateriális javak
Az üzleti kombináció keretében megszerzett és a goodwilltől külön elszámolt immateriális javak első elszámolása a beszerzés napján valós értéken történik (ez minősül bekerülési értéknek).
A bekerülést követően az üzleti kombináció során megszerzett immateriális javakat a halmozott amortizációval és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken tartják nyilván, csakúgy, mint a külön beszerzett immateriális javakat.
WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Jegyzetek az egyedi pénzügyi kimutatásokhoz
15
3.9 Immateriális javak értékvesztése a goodwill kivételével
Minden beszámolási időszak végén felülvizsgálja a Társaság immateriális javainak nyilvántartási értékét abból a szempontból, hogy van-e értékvesztésre utaló jel. Amennyiben a Társaság erre utaló jelet talál, becslést készít az eszköz megtérülési értékére az esetleges értékvesztés mértékének a meghatározása érdekében.
3.10 Céltartalékok
Céltartalékot akkor kell képezni, ha a Társaságnak egy múltbeli esemény hatására egy jelenlegi (jogi vagy vélelmezett) kötelme van és valószínűsíthető, hogy a Társaságnak gazdasági hasznot megtestesítő erőforrás kiáramlása keletkezik a kötelem teljesítéséből, és a kötelem összege megbízhatóan becsülhető.
A céltartalékként megjelenített összeg megegyezik a kötelem rendezéséhez a beszámolási időszak végén szükséges ráfordításra vonatkozó legmegbízhatóbb becslés értékével, tekintettel a kötelemmel kapcsolatos kockázatokra és bizonytalanságokra. Amennyiben a céltartalék értékelése a kötelem rendezéséhez szükséges, becsült cash-flow felhasználásával történik, annak nyilvántartási értéke megegyezik az említett cash-flow jelenértékével.
Ha egy céltartalék rendezéséhez szükséges ráfordítások egy részét vagy annak egészét egy másik fél várhatóan megtéríti, úgy a megtérülést akkor, és csak akkor kell megjeleníteni, ha lényegileg biztos, hogy a gazdálkodó egység megkapja a térítést, ha rendezi a kötelmet. A megtérülést elkülönült eszközként kell kezelni.
3.11 Pénzügyi eszközök
A pénzügyi eszközök magukban foglalják főként a kapcsolt vállalkozások részére adott kölcsönöket, illetve a pénzeszközöket.
Az amortizált bekerülési értéken vagy az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök a tranzakciós költséggel módosított valós értéken kerülnek be a pénzügyi kimutatásokba. Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökkel kapcsolatosan felmerülő tranzakciós költségek az eredményben kerülnek elszámolásra.
A Társaság a pénzügyi eszköz besorolását a pénzügyi eszköz kezelésére alkalmazott modell, illetve a szerződésből származó cash flow-k jellemzői alapján határozza meg.
3.11.1 Adósság instrumentumok
Az adósság instrumentumokat a Társaság amortizált bekerülési értéken mutatja ki, amennyiben azt a szerződéses cash flow beszedésének céljából tartja, illetve a pénzügyi eszközök jövőbeni pénzáramai kizárólag tőke- és a kint levő tőkeösszeg után járó kamatfizetéseket tartalmaznak, azaz megfelel az SPPI (solely payments of principal and interest) kritériumoknak. Jellemzően ide tartoznak a kapcsolt vállalkozások részére adott kölcsönök. Ugyanakkor a Társaság kezdeti megjelenítéskor visszavonhatatlanul dönthet úgy is, hogy az adósság instrumentumot az eredménnyel szemben valós értéken értékeli (valós érték opció).
Amennyiben az adósságinstrumentum megfelel az SPPI kritériumoknak és a Társaság a pénzügyi eszközt a szerződéses cash flow-k beszedésének és a pénzügyi eszköz értékesítésének együttes céljából tartja, a Társaság az adósság instrumentumot valós értéken az egyéb átfogó jövedelemmel szemben mutatja ki, kivéve, ha él a valós érték opcióval és ennek megfelelően az adósság instrumentumot az eredménnyel szemben valós értéken értékeli.
WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Jegyzetek az egyedi pénzügyi kimutatásokhoz
16
Amennyiben az adósság instrumentumok esetében nem teljesülnek az SPPI feltételek, úgy azok valós értéken az eredménnyel szemben kerülnek kimutatásra.
3.11.2 Tőkeinstrumentumok
Azokat a tőkeinstrumentumokat, amelyeket a társaság értékesítési céllal szerzett meg, az eredménnyel szemben számolja el valós értéken.
Ha a tőkeinstrumentum nem értékesítési céllal kerül megszerzésre, a Társaság az alábbi lehetőségek közül választhat:
él az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken történő értékelés (visszavonhatatlan) lehetőségével vagy
a tőkeinstrumentumot az eredménnyel szemben valós értéken értékeli.
A pénzügyi eszközök elszámolása és kivezetése arra a kötési napra történik, amikor a pénzügyi eszköz megvásárlására vagy értékesítésére olyan szerződés alapján kerül sor, amelynek a feltételei előírják a pénzügyi eszköznek az adott piac által megszabott határidőn belüli átadását. Az első értékelés valós értéken történik, a tranzakciós költségek figyelembevételével, kivéve azon pénzügyi eszközök esetében, amelyek az eredménnyel szemben valós értéken kerülnek elszámolásra, és amelyek első értékelése valós értéken történik.
3.11.3 Pénzügyi eszközök értékvesztése
A pénzügyi eszközöket a Társaság minden egyes beszámolási időszak végén megvizsgálja a hitelkockázat növekedésének szempontjából. A pénzügyi eszközök esetében 12 havi várható hitelezési veszteséget számol el a Társaság, ha a kezdeti megjelenítéshez képest a hitelkockázat növekedése nem jelentős. Jelentős hitelkockázat növekedés esetén a Társaság élettartami várható veszteséget számol el.
3.12 Pénzügyi kötelezettségek
A Társaság kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségeket az eredménnyel szemben valós értéken értékeli és minden egyéb pénzügyi kötelezettséget amortizált bekerülési értéken, amennyiben nem választja az eredménnyel szemben valós értéken történő értékelést (valós érték opció).
A Társaság a kötvénykibocsátásból származó kötelezettségeket amortizált bekerülési értéken mutatja ki.
WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Jegyzetek az egyedi pénzügyi kimutatásokhoz
17
4. Számviteli becslések és a bizonytalanság forrásai
A Társaság számviteli politikáinak (lásd a Jegyzetek 3. pontját) alkalmazása során a vezetésnek döntéseket, becsléseket és feltételezéseket kell tennie azon eszközök és kötelezettségek nyilvántartási értéke tekintetében, amelyek más forrásokból nem nyilvánvalók. A becslések és a kapcsolódó feltételezések múltbeli tapasztalatokon és más, relevánsnak minősített tényezőkön alapulnak. A tényleges eredmények eltérhetnek ezen becslésektől.
A becsléseket és az ezeket megalapozó feltételezéseket folyamatosan felül kell vizsgálni. A becslésekben bekövetkező változások a jövőre nézve kerülnek figyelembevételre.
5. Előző éveket érintő hibák javítása
A Társaság számviteli politikája szerint valamennyi leányvállalat a bekerülési érték módszerével kerül kimutatásra az egyedi pénzügyi kimutatásokban. A számviteli politika megfelel az IAS 27 Egyedi pénzügyi kimutatások standard előírásainak, mely szerint az azonos kategóriába tartozó befektetéseket azonos értékelési módszerrel kell értékelni.
A Társaság korábbi években az Aurora Ingatlan Befektetési Alapot a többi leányvállalat értékelésétől, illetve a számviteli politika előírásaitól eltérően valós értéken mutatta ki.
Annak érdekében, hogy az egyedi pénzügyi kimutatás összhangban legyen a Társaság számviteli politikájával a Társaság visszamenőlegesen 2020. január 1-gyel átsorolta az Aurora Ingatlan Befektetési Alapot a leányvállalatok közé és kivezette a hozzá kapcsolódó valós érték különbözetet. Az újramegállapítás hatására az Aurora Ingatlan Befektetési Alap mind visszamenőlegesen, mind a továbbiakban az esetleges értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepel az egyedi pénzügyi kimutatásokban.
Az újramegállapítással érintett pénzügyi kimutatás sorokat, illetve az újramegállapítás hatását az alábbi táblázatok szemléltetik:
2020. január 1.
Módosítás
2020. január 1.
eredeti
újramegállapított
Eszközök
139.289.295
-8.414.143
130.875.152
Befektetett eszközök
123.630.029
-8.414.143
115.215.886
Befektetések kapcsolt vállalkozásokban
20.499.822
85.000
20.584.822
Befektetési jegyek
8.499.143
-8.499.143
0
2020. január 1.
Módosítás
2020. január 1.
eredeti
újramegállapított
Saját tőke
36.533.688
-8.414.143
28.119.545
Felhalmozott eredmény
36.528.688
-8.414.143
28.114.545
WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Jegyzetek az egyedi pénzügyi kimutatásokhoz
18
2020. december 31.
Módosítás
2020. december 31.
eredeti
újramegállapított
Eszközök
153.458.336
-8.927.645
144.530.691
Befektetett eszközök
148.261.948
-8.927.645
139.334.303
Befektetések kapcsolt vállalkozásokban
20.496.869
85.000
20.581.869
Befektetési jegyek
9.012.645
-9.012.645
0
2020. december 31.
Módosítás
2020. december 31.
eredeti
újramegállapított
Saját tőke
35.785.103
-8.927.645
26.857.458
Felhalmozott eredmény
35.780.103
-8.927.645
26.852.458
2020
Módosítás
2020
eredeti
újramegállapított
Átfogó jövedelemkimutatás
Egyéb átfogó jövedelem
Befektetési jegyek valós érték különbözete
513.501
-513.501
0
Eredménybe nem átsorolható egyéb átfogó jövedelem
513.501
-513.501
0
TELJES ÁTFOGÓ JÖVEDELEM
-748.585
-513.501
-1.262.086
A Társaság törzsrészvényei nincsenek bevezetve hazai vegy külföldi tőzsdére, illetve tőzsdén kívüli értékpapír piacra, így egy részvényre jutó eredményt nem tesz közzé. Ezzel összhangban a hibajavítás egy részvényre jutó eredményre gyakorolt hatását nem mutatja be.
WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Jegyzetek az egyedi pénzügyi kimutatásokhoz
19
6. Szolgáltatásnyújtás bevétele
A Szolgáltatásnyújtás árbevétele soron az alvállalkozók által teljesített és a Csoport tagjai részére közvetített szolgáltatások árbevétele jelenik meg. Ilyen jogcímen a Társaság sem 2021-ben, sem 2020-ban nem számolt el árbevételt.
7. Kamatbevétel
2021
2020
ezer Ft
ezer Ft
Kamatbevétel kapcsolt vállalkozásoktól
3.313.174
2.819.917
Kamatbevétel pénzintézettől
122.264
19.526
Kamatbevétel
3.435.438
2.839.443
8. Egyéb bevételek és ráfordítások
2021
2020
ezer Ft
ezer Ft
Nem realizált árfolyamkülönbözet (- veszteség / + nyereség)
-233.596
-4.226.328
Realizált árfolyamkülönbözet (- veszteség / + nyereség)
139.109
-232.432
Engedményezésből származó bevétel
0
4.803
Részesedések értékvesztése
0
-2.953
Egyéb
-34
-1.999
Egyéb bevételek és ráfordítások
-94.521
-4.458.909
9. Finanszírozási költségek
2021
2020
ezer Ft
ezer Ft
Pénzintézet részére fizetett kamat
0
128.838
Kötvénytartozás után fizetett kamat
3.927.333
3.088.091
Kapcsolt felektől kapott kölcsönök után fizetett kamat
653.132
797.824
Finanszírozási költségek
4.580.465
4.014.753
WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Jegyzetek az egyedi pénzügyi kimutatásokhoz
20
10. Jövedelemadók
10.1 Eredmény terhére elszámolt jövedelemadó
2021
2020
ezer Ft
ezer Ft
Az adóráfordításokat az alábbiak alkotják:
Az átmeneti eltérések elszámolásához és visszaírásához kapcsolódó halasztott adóbevétel/ - adóráfordítás
-8.028
31.460
Jövedelemadó
-8.028
31.460
10.2 Tárgyévi adókövetelések és adó kötelezettségek
2021.12.31
2020.12.31
ezer Ft
ezer Ft
Tárgyévi adókövetelések
Adó túlfizetés
1.212
1.212
1.212
1.212
10.3 Halasztott adók egyenlege
2021.12.31
2020.12.31
ezer Ft
ezer Ft
Elszámolt értékvesztésre jutó adó
73.942
81.971
Nettó halasztott adó eszköz
73.942
81.971
Az egyedi pénzügyi kimutatásokban felvett nettó halasztott adó eszközök a jövőbeni tervek alapján megtérülnek.
Az adófizetési kötelezettség az alábbiak szerint vezethető le a számviteli eredményből:
2021
2020
ezer Ft
ezer Ft
Adózás előtti eredmény
8.720.754
-1.293.547
Adófizetési kötelezettség 9%-kal számítva
784.868
-116.419
Adóalapba nem tartozó eredmény hatása
-784.868
0
Negatív adóalap korrekció
0
116.419
Halasztott adó hatása
-8.028
31.460
Jövedelemadó bevétel (+) ráfordítás (-)
-8.028
31.460
WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Jegyzetek az egyedi pénzügyi kimutatásokhoz
21
11. Immateriális javak
2021.12.31
2020.12.31
ezer Ft
ezer Ft
Bekerülési érték
75
75
Halmozott amortizáció
-75
-74
Licenszek
0
1
Összesen
0
1
Licenszek
Összesen
ezer Ft
ezer Ft
Bekerülési érték
Egyenleg 2020.01.01-én
75
75
Növekedés
0
0
Csökkenés
0
0
Egyenleg 2020.12.31-én
75
75
Növekedés
0
0
Csökkenés
0
0
Egyenleg 2021.12.31-én
75
75
Licenszek
Összesen
ezer Ft
ezer Ft
Halmozott amortizáció
Egyenleg 2020.01.01-én
67
67
Tárgyévben elszámolt amortizáció
7
7
Kivezetés
0
0
Egyenleg 2020.12.31-én
74
74
Tárgyévben elszámolt amortizáció
1
1
Kivezetés
0
0
Egyenleg 2021.12.31-én
75
75
Az amortizáció kiszámítása során az alábbi hasznos élettartamok kerültek felhasználásra:
Licenszek: 3-5 év
WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Jegyzetek az egyedi pénzügyi kimutatásokhoz
22
12. Befektetések kapcsolt vállalkozásban
A Társaság közvetlen leányvállalatai a következők:
Tulajdoni és (szavazati) arány (%)
Leányvállalat neve
Tevékenységi köre
Cégbejegyzés és működés helye
2021.12.31
2020.12.31
Aurora Ingatlan Befektetési Alap
ingatlan befektetés
Magyarország
100,00
100,00
MEVINVEST Vagyonkezelő Kft.
vagyonkezelés
Magyarország
100,00
100,00
Wing Zrt.
ingatlan fejlesztés
Magyarország
95,75 (96,61)
99,40 (98,34)
WING IHC Zrt.
vagyonkezelés
Magyarország
100,00
100,00
Wingeurope Zrt.
vagyonkezelés
Magyarország
100,00
100,00